SBI저축은행 U스마일스피드론

 

[su_heading style=”modern-1-dark” size=”17″ align=”left”]SBI저축은행 U스마일스피드론[/su_heading]

 

 
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상품개요[/su_heading]

성실한 직장인을 위한 낮은금리 빠른 대출 상품입니다.

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]대출한도금액[/su_heading]

100 만원 ~ 1,500 만원

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]약정금리[/su_heading]

5.9% ~ 24.9% (고객의 신용등급에 따라 차등적용)

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]연체금리[/su_heading]

약정금리 + 12%p 이내 [최대 27.9%]

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상환방법[/su_heading]

원리금균등분할상환 : 12개월/24개월/36개월

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]이자납입방법[/su_heading]

매월 지정 결제일에 납부

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]취급수수료[/su_heading]

0 %

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]만기연장수수료[/su_heading]

0 %

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]중도상환수수료[/su_heading]

2.0 % ( 원리금균등 2년이내 상환시 )

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]인지세[/su_heading]

인지세 없음

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]구비서류[/su_heading]

– 300만원 이하 : 신분증사본
– 300만원 초과 : 재직확인 서류 1부, 소득확인 서류 1부

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.