SBI저축은행 SBI중금리바빌론

[su_heading style=”modern-1-blue” size=”17″ align=”left”]SBI저축은행 SBI중금리바빌론[/su_heading]

 
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상품개요[/su_heading]

직장인을 대상으로 무보증, 무방문 인터넷으로 최저 300만원 ~ 최고 10,000만원(1억원) 까지 신청이 가능한 신용대출 상품입니다.

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]대출한도금액[/su_heading]

100 만원 ~ 10,000 만원

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]약정금리[/su_heading]

5.9% ~ 17.9% (고객의 신용등급에 따라 차등적용)

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]연체금리[/su_heading]

약정금리 + 12%p 이내 [최대 27.9%]

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상환방법[/su_heading]

원리금균등분할상환 :
– 대출금액 500만원 이하 : 12/24/36 개월
– 대출금액 500만원 초과 ~ 1,000만원 미만 : 12/24/36/48 개월
– 대출금액 1,000만원 이상 ~ 1,500만원 미만 : 12/24/36/48/60 개월
– 대출금액 1,500만원 이상 ~ 2,000만원 미만 : 12/24/36/48/60/72 개월
– 대출금액 2,000만원 이상 : 12/24/36/48/60/72/84 개월

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]이자납입방법[/su_heading]

매월 지정 결제일에 납부

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]취급수수료[/su_heading]

0 %

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]만기연장수수료[/su_heading]

0 %

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]중도상환수수료[/su_heading]

1.0 %

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]인지세[/su_heading]

5,000만원 이하 : 없음
5,000만원 초과 1억원 이하 : 7만원
(고객 및 은행 각 50% 부담, 고객부담 3만5천원)

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]구비서류[/su_heading]

– 신분증 사본
– 재직확인 서류 1부
– 소득확인 서류 1부

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.