SBI저축은행 희망아파트담보대출(만기_TOP-UP)

 

[su_heading style=”modern-1-dark” size=”17″ align=”left”]SBI저축은행 희망아파트담보대출(만기_TOP-UP) [/su_heading]

 

 
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상품개요[/su_heading]
아파트 시세의 95%까지 지원되는 개인 및 법인사업자를 위한 사업자 전용 상품(2016.09.21출시)

 

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]대출한도금액[/su_heading]
해당상품에 따라 상이(고객의 거래이력과 신용도에 따라 한도는 가중부여됨)
KB부동산시세의 최대 95% 이하(1,000만원~20억원)

 

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상환방법[/su_heading]
▷ 만기일시상환
3년 만기일시

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]취급수수료[/su_heading]
없음

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]만기연장수수료 [/su_heading]

없음

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]인지대[/su_heading]
인지세법에 의한 금액의 각 50%

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]중도상환수수료[/su_heading]
상환금액 * 2.0% * 대출잔여일수 / 대출약정기간 (단, 만기도래 1개월 전 상환 시 면제)

 

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]구비서류 [/su_heading]

– 사업자등록증
– 소득증빙자료

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.