SBI저축은행 직장인대출

[su_heading style=”modern-1-blue” size=”17″ align=”left”]SBI저축은행 직장인대출[/su_heading]

 

 
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상품개요[/su_heading]

집이나 직장에서 무보증, 무방문 인터넷으로 간편하게 최저 100만원~ 최고 3,000만원까지 신속한 대출 심사와 송금이 특징인 상품입니다.

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]대출한도금액[/su_heading]

100 만원 ~ 3,000 만원

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]약정금리[/su_heading]

19.9% ~ 27.9% (고객의 신용등급에 따라 차등적용)

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]연체금리[/su_heading]

약정금리 + 12%p 이내 [최대 27.9%]

 

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상환방법[/su_heading]

1. 만기일시상환 : 12개월

2. 원리금균등분할상환 :
– 대출금액 500만원 이하 : 12개월/24개월/36개월
– 대출금액 600~900만원 이하 : 12개월/24개월/36개월/48개월
– 대출금액 1000만원 이상 : 12개월/24개월/36개월/48개월/60개월

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]이자납입방법[/su_heading]

매월 지정 결제일에 납부

 

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]취급수수료[/su_heading]

0 %

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]만기연장수수료[/su_heading]

0 %

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]중도상환수수료[/su_heading]

2.0 % ( 만기일시 1년이내 상환시, 원리금균등 2년이내 상환시)

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]인지세 [/su_heading]

인지세 없음

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]구비서류[/su_heading]

– 신분증 사본
– 재직확인 서류 1부
– 소득확인 서류 1부

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.